ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

مـــــــتــــرجـــم عــــــــربــي

ضرب المثل هاي عربي

 

2- تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (آواز دهل شنيدن از دورخوش است)

3- اليد الواحده لا تصفّق (يك دست صدا ندارد)

4- وهب الأمير ما لا يملك (از كيسة خليفه مي‌بخشد)

5- و للناس فيما يعشقون مذاهب (سليقه‌ها يكنواخت نيست)

6- هل يصلح العطّار ما أفسد الدّهر (آب رفته به جوي باز نيايد)

7- من يمدح العروس إلّا أهلها (هيچ كس نمي‌گويد ماست من ترش است)

8- من كثر كلامه كثر ملامه (پرگو خطاگوست)

9- من قرع باباً و لجّ و لج (عاقبت جوينده يابنده است)

10- من طلب العلي سهر الليالي (گنج خواهي در طلب رنجي ببر)

11- من طلب شيئاً وجدّ وجد (عاقبت جوينده يابنده بود)

12- من طلب أخاً بلا عيب بقي بلا أخ. (گل بي‌خار خداست يا كجاست)

13- من حفر بئراً لأخيه وقع فيها (چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي)

14- من جدّ وجد (عاقبت جوينده يابنده بود)

15- من صارع الحقّ صرعه (با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد)

16- المعيدي تسمع به خير من أن تراه (آواز دهل شنيدن از دور خوش است)

17- المحنه إذا شاعت سهلت (مرگ به انبوه، جشن باشد)

18- لكلّ فرعون موسي (دست بالاي دست بسيار است)

19- لكلّ مقام مقال (هر سخني جايي و هر نكته مكاني دارد)

20- ماحكّ جلدك مثل ظفرك (كسي نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)

21- ماهكذا تورد يا سعد الإبل (راهش اين نيست) (اين ره كه تو مي‌روي به تركستان است)

22- الكلام يجرّ الكلام (حرف حرف مي‌آورد)

23- كلم اللسان أنكي من كلم السنان (زخم زبان از زخم شمشير بدتر است)

24- كالمستجير من الرّمضاء بالنّار (از چاله به چاه افتادن) (از بيم مار در دهان اژدها رفتن)

25- كلّ رأس به صداع (هر سري دردي دارد)

26- كلّ شاه تناط برجليها (هر كس را در قبر خود مي‌گذارند)

27- لا تؤخر عمل اليوم إلي غدٍ (كار امروز را به فردا ميفكن)

28- لا يؤخذ المرء بذنب أخيه (گناه ديگري را بر تو نخواهند نوشت)

29- لكلّ جديد لذّه (نو كه آمد به بازار كهنه شود دل آزار)

30- لكلّ صارم نبوه (انسان جايزالخطا است)

31- لا يلدغ المرء من جحر مرّتين (آدم يك بار پايش در چاله مي‌رود)

32- علي نفسها جنت براقش (خودم كردم كه لعنت بر خودم باد)

33- عند الشدائد تعرف الإخوان (دوست آن باشد كه گيرد دست دوست در پريشان حالي و درماندگي)

34- غاب القطّ إلعب يا فار (حال ميدان برايت خالي شده هر چه مي‌خواهي بكن)

35- فعل المرء يدلّ علي أصله (از كوزه همان برود تراود كه در اوست)

36- فوق كلّ ذي علم عليم (دست بالاي دست بسيار است)

37- كالشمس في رابعه النهار (مثل روز روشن)

38- كلام الليل يمحوه النهار (كنايه بر كسي كه به قول خود عمل نمي‌كند)

39- قاب قوسين أو أدني (كنايه از بسيار نزديك بودن)

40- الصبر مفتاح الفرج (گر صبر كني زغوره حلوا سازي)

41- الطيور علي أشكالها تقع (كبوتر با كبوتر باز با باز كند همجنس با همجنس پرواز)

42- عاد بخفّي حنين ـ عاد صفر اليدين (دست خالي بازگشت ـ دست از پا درازتر برگشت)

43- عصفور في اليد خير من عشره علي الشجره (سركه نقد به زحلواي نسيه)

44- ربّ سكوت أبلغ من كلام (چه بسا سكوتي كه از سخن گفتن شيواتر است)

45- السكوت أخو الرّضا (سكوت علامت رضاست)

46- سبق السيف العذل (ديگر كار از كار گذشت)

47- زاد الطّين بلّه (خواست ابرويش را درست كند زد چشمش را كور كرد)

48- رحم الله إمري‌ء عمل عملاً صالحاً فأتقنه (كار نيكو كردن از پر كردن است)

49- حبه حبه تصبح قبه (قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود)

50- الحسود لا يسود (حسود هرگز نياسود)

51- الحقّ مرّ (حرف حق تلخ است)

52- خير الأمور أوسطها (اندازه نگهدار كه اندازه نكوست)

53- خير البرّ عاجله (در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست)

54- خير الناس من ينفع الناس (بهترين مردم كسي است كه به مردم نفعي برساند)

55- خير الكلام ما قلّ و دلّ (كم گوي و گزيده گوي چون درّ تا جهان زاندك شود پر)

56- خالف تعرف (مخالفت كن و مشهور شو)

57- أين الثري و أين الثريّا (اين كجا و آن كجا) (تفاوت از زمين تا آسمان است)

58- بات يشوي القراح (آه ندارد كه با ناله سودا كند)

59- بلغ السّكين العظم (كارد به استخوان رسيد) (كاسة صبرش لبريز شد)

60- بيضه اليوم خير من دجاجه الغد (سركه نقد به زحلواي نسيه است)

......................................................................................................

 

1.     مَنْ طَلَبَ شیئاً وَ َجَدَّ وَجَدَ. (عاقبت جوینده یابنده بود.)


2.     مَنْ صارَعَ الحقّ صَرَعَــهُ . (هر که با حق در افتد ور افتد.)

 
3.     الیَـدُ الواحدةُ لا تُــصفّق . (یک دست صدا ندارد)

 
4.     وَهَبَ الأمیرُ ما لا یَـمْلِک . (از کیسه خلیفه می‌بخشد)

 
5.     لا یمدح العروسَ إلّا أهلُها (هیچ کس نمی‌گوید ماست من ترش است)

 
6.     مَنْ قَــرَعَ باباً و لَجّ وَلَجَ . (عاقبت جوینده یابنده است)

 
7.     من طلب العُلی سَهِرَ اللیالی . (گنج خواهی در طلب رنجی ببر.)

 
8.     لکلّ مقام مقال. (هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد)

 
9.     الکلام یجرّ الکلام. (حرف حرف می کشد .)

 
10. باتَ یَشوی  القراح . (آه ندارد که با ناله سودا کند)

 
11. ماهکذا تورد یا سعد الإبل (این ره که تو می‌روی به ترکستان است)

 

12. کلّ رأس به صداع (هر سری دردی دارد)

 
13. من طلب أخاً بلا عیب بقی بلا أخ. (گل بی‌خار خداست)

 
14. من حَفَرَ بئراً لأخیه وََقَعَ فیها . (چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی)

 
15. تَسْمَع بالمُعیدی خیرٌ مِن أن تَراه. (آواز دهل شنیدن از دور خوش است)

 
16. لکلّ فرعون موسی . (دست بالای دست بسیار است)

 
17. ماحَکّ ظَهری مثلُ ظُفری . (کسی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)

 

18. کلم اللسان أنکی مِن کلم السنان (زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است)

 
19. کالمُسْتَجیر من الرّمضاء بالنّار .(از چاله به چاه افتادن)

 
20. لا تؤخّر عمل الیوم إلی غدٍ . (کار امروز را به فردا میفکن)

 
21. لا یؤخذ المرء بذنب أخیه (کسی  به خاطر گناه برادرش مؤاخذه نمی شود.)

 
22. لکلّ جدید لذّة.       (نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار)

 

23. لا یُلدَغُ العاقلُ من جُحر مرّتین (آدم خردمند دوبار از یک سوراخ نیش نمی خورد.)

 
24.عند الشدائد تعرف الإخوان (دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی)

 
25. غاب القطّ إلعب یا فار (گربه نیست پس ای موش بازی کن .هر کاری می خواهی بکن.)

 
26. فعل المرء یدلّ علی أصله (از کوزه همان برود تراود که در اوست)

 
27. فوق کلّ ذی علم علیم (دست بالای دست بسیار است)

 
28. أظهرُ من الشمس . (آشکارتر از خورشید است .)

 
29. قاب قوسین أو أدنی (کنایه از بسیار نزدیک بودن)

 
30. الصبر مفتاح الفرج (گر صبر کنی زغوره حلوا سازی)

 
31. الطیور علی أشکالها تقع (کبوتر با کبوتر باز با باز   کند همجنس با همجنس پرواز)

 
32. عاد بخُفَّی حنین ـ عاد صفر الیدین (دست خالی بازگشت ـ دست از پا درازتر برگشت)

 
33.   أین الثَـری و أین الثریّا ؟  (دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه هر دو جانسوزند ولی این کجا و آن کجا)

 
34. زاد الطّین بلّه (قوز بالا قوز شد.)

 
35. خیر الناس من ینفع الناس (بهترین مردم کسی است که به مردم نفعی برساند)

 

36. بیضة الیوم خیر من دجاجة الغَد. (سیلی نقد به ازحلوای نسیه)

 
37. بلغ السّکین العظم (کارد به استخوان رسید)

 
38. عصفور فی الید خیر من عشرة علی الشجرة. (سرکه نقد به زحلوای نسیه)

 
39. ربّ سکوت أبلغ من الکلام (چه بسا سکوتی که از سخن گفتن شیواتر است)

 
40. السکوت أخو الرّضا. (سکوت علامت رضاست)

 
41. رحم الله إمرئ عمل عملاً صالحاً فأتقنه (کار نیکو کردن از پر کردن است)

 
42. حبه حبه تصبح قبه (قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود)

 
43. الحسود لا یسود (حسود هرگز نیاسود)

 
44. الحقّ مرّ .(راستی  تلخ است)

 
45. خیر الأمور أوسطها (اندازه نگهدار که اندازه نکوست  هم لایق دشمن است و هم لایق دوست.)

 
46. خیر البرّ عاجله (در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست)

 
47. خیر الکلام ما قلّ و دلّ (کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ تا ز اندک تو جهان شود پر)

 
48. خالِفْ  تُـعْرَف (مخالفت کن تا  مشهور شوی .)

.............................................................................................

ليد الواحده لا تصفّق (يك دست صدا ندارد)

 وهب الأمير ما لا يملك (از كيسة خليفه مي‌بخشد)

 و للناس فيما يعشقون مذاهب (سليقه‌ها يكنواخت نيست)

 هل يصلح العطّار ما أفسد الدّهر (آب رفته به جوي باز نيايد)

 من يمدح العروس إلّا أهلها (هيچ كس نمي‌گويد ماست من ترش است)

 من كثر كلامه كثر ملامه (پرگو خطاگوست)

 من قرع باباً و لجّ و لج (عاقبت جوينده يابنده است)

 من طلب العلي سهر الليالي (گنج خواهي در طلب رنجي ببر)

 من طلب شيئاً وجدّ وجد (عاقبت جوينده يابنده بود)

 من طلب أخاً بلا عيب بقي بلا أخ. (گل بي‌خار خداست يا كجاست)

 من حفر بئراً لأخيه وقع فيها (چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي)

 من جدّ وجد (عاقبت جوينده يابنده بود)

 من صارع الحقّ صرعه (با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد)

 
بالمعيدي تسمع به خير من أن تراه (آواز دهل شنيدن از دور خوش است)

 المحنه إذا شاعت سهلت (مرگ به انبوه، جشن باشد)

 لكلّ فرعون موسي (دست بالاي دست بسيار است)

 لكلّ مقام مقال (هر سخني جايي و هر نكته مكاني دارد)

 ماحكّ جلدك مثل ظفرك (كسي نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)

 ماهكذا تورد يا سعد الإبل (راهش اين نيست) (اين ره كه تو مي‌روي به تركستان است)

 كلم اللسان أنكي من كلم السنان (زخم زبان از زخم شمشير بدتر است)

 كالمستجير من الرّمضاء بالنّار (از چاله به چاه افتادن) (از بيم مار در دهان اژدها رفتن)

 كلّ رأس به صداع (هر سري دردي دارد)

كلّ شاه تناط برجليها (هر كس را در قبر خود مي‌گذارند)

 لا تؤخر عمل اليوم إلي غدٍ (كار امروز را به فردا ميفكن)

 لا يؤخذ المرء بذنب أخيه (گناه ديگري را بر تو نخواهند نوشت)

 لكلّ جديد لذّه (نو كه آمد به بازار كهنه شود دل آزار)

+ درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ و ساعت 15:2 |
 • إبراهيم أصلان ، خلوة الغلبان.pdf
 • إبراهيم أصلان ، مالك الحزين.pdf
 • إبراهيم الجبين ، يوميات يهودي من دمشق.pdf
 • إبراهيم الكوني ، التبر.pdf
 • إبراهيم الكوني ، عشب الليل.pdf
 • إبراهيم الكوني ، من أساطير الصحراء.pdf
 • إبراهيم عبد القادر المازني ، رحلة إلى الحجاز.pdf
 • إبراهيم عبد القادر المازني ، قبض الريح.pdf
 • إبراهيم عبد القادر المازني ، قصة حياة.pdf
 • إبراهيم عبد القادر المازني ، من النافذة.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، البلدة الأخرى.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، الصياد واليمام.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، المسافات.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، بيت الياسمين.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، طيور العنبر.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، عتبات البهجة.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، في الصيف السابع والستين.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، قناديل البحر.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، لا أحد ينام في الاسكندرية.pdf
 • إبراهيم عبد المجيد ، ليلة العشق والدم.pdf
 • إبراهيم عيسى ، صار بعيداً.pdf
 • إبراهيم عيسى ، مريم التجلي الخير.pdf
 • إبراهيم نصر الله ، براري الحمّى.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، آسف لم أعد أستطيع.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، أقدام حافية فوق البحر.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، البحث عن ثورة.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، البنات والصيف.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، الحياة فوق الضباب.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، الخيط الرفيع.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، الرصاصة لا تزال في جيبي.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، الطريق المسدود.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، العذراء والشعر الأبيض.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، اللون الآخر.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، أنا حرة.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، أنف وثلاث عيون.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، أيام شبابي.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، حالة الدكتور حسن.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، حتى لا يطير الدخان و أقدام حافية فوق البحر.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، خواطر سياسية.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، زوجة أحمد.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، علبة من الصفيح.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، على مقهى في الشارع السياسي.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، في بيتنا رجل.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، كانت صعبة ومغرورة.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، لا أستطيع أن أفكر وأنا أرقص.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، لا شيء يهم.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، لن أعيش في جلباب أبي.pdf
 • إحسان عبد القدوس ، منتهى الحب.pdf
 • أحلام مستغانمي ، الكتابة في لحظة عري.pdf
 • أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد.pdf
 • أحلام مستغانمي ، عابر سرير.pdf
 • أحلام مستغانمي ، على مرفأ الأيام.pdf
 • أحلام مستغانمي ، فوضى الحواس.pdf
 • أحلام مستغانمي ، نسيان دوت كوم.pdf
 • أحمد أبو دهمان ، الحزام.pdf
 • أحمد الشهاوي ، الوصايا.. في عشق النساء.pdf
 • أحمد العايدي ، أن تكون عباس العبد.pdf
 • أحمد الواصل ، سورة الرياض.pdf
 • أحمد بهجت ، الطريق إلى الله.pdf
 • أحمد بهجت ، أهل اليسار يا ليل.pdf
 • أحمد بهجت ، بحار الحب عند الصوفية.pdf
 • أحمد بهجت ، تأملات في عذوبة الكون.pdf
 • أحمد بهجت ، تأملات مسافر.pdf
 • أحمد بهجت ، تحتمس 400 بشرطة.pdf
 • أحمد بهجت ، تفاحة آدم.pdf
 • أحمد بهجت ، ثانية واحدة من الحب.pdf
 • أحمد بهجت ، حوار بين طفل ساذج وقط مثقف.pdf
 • أحمد بهجت ، صائمون والله أعلم.pdf
 • أحمد بهجت ، فرعون والطغيان السياسي.pdf
 • أحمد بهجت ، مذكرات صائم.pdf
 • أحمد بهجت ، مسرور ومقرور.pdf
 • أحمد بهجت ، مقالات ساخرة.pdf
 • أحمد خالد توفيق ، الآن نفتح الصندوق.pdf
 • أحمد خالد توفيق ، حكاية الغرفة 207.pdf
 • أحمد خالد توفيق ، قصاصات صالحة للحرق.pdf
 • أحمد خالد توفيق ، قوس قزح.pdf
 • أحمد خالد توفيق ، مقالات.pdf
 • أحمد رجب ، ضربة في قلبك.pdf
 • أحمد رجب ، نهارك سعيد.pdf
 • أحمد رجب ، يوميات حمار.pdf
 • أحمد زحام ، الأهرامات.. الرحلة المستحيلة.pdf
 • أحمد فؤاد تيمور ، أعترف إليك وقصص أخرى.pdf
 • أحمد مجدي شوقي ، الحارس.pdf
 • أحمد والي ، المتنصتون.pdf
 • إدريس علي ، النوبى.pdf
 • إدريس علي ، انفجار جمجمة.pdf
 • إدمون صبري ، حكايات عن السلاطين.pdf
 • إدمون صبري ، خبز الحكومة.pdf
 • إدمون صبري ، خيبة أمل.pdf
 • إدمون صبري ، ليلة مزعجة.pdf
 • إدمون صبري ، هارب من الظلم.pdf
 • إدمون صبري، في خضم المصائب.pdf
 • إدوار الخراط ، إختناقات العشق والصباح.pdf
 • إدوار الخراط ، حريق الأخيلة.pdf
 • إدوارد الخراط ، طريق النسر.pdf
 • إسكندر جديد ، قبلة الموت.pdf
 • إلياس خوري ، باب الشمس.pdf
 • آمال الشاذلي ، ضجيج الصمت.pdf
 • أماني أبو الفضل ، طيور الجنوب.pdf
 • إملي نصر الله ، أسود وأبيض.pdf
 • أميرة سعيد عز الدين ، حابي.pdf
 • إميل ناصيف ، أروع ما قيل في الإخوانيات.pdf
 • إميل ناصيف ، أروع ما قيل في الرثاء.pdf
 • إميل ناصيف ، أروع ما قيل في المديح.pdf
 • إميل ناصيف ، أروع ما قيل في الموت.pdf
 • إميل ناصيف ، أروع ما قيل في الوجدانيات.pdf
 • إميل ناصيف ، أروع ما قيل في الوصايا.pdf
 • أمين معلوف ، القرن الأول بعد بياتريس.pdf
 • أمين معلوف ، حدائق النور.pdf
 • أمين معلوف ، سلالم الشرق.pdf
 • أمين معلوف ، سمرقند.pdf
 • أمين معلوف ، ليون الإفريقي.pdf
 • انتصار العقيل ، فيروس الحب.pdf
 • أنيس منصور ، اتنين اتنين.pdf
 • أنيس منصور ، أرواح وأشباح.pdf
 • أنيس منصور ، أعجب الرحلات في التاريخ ج1.pdf
 • أنيس منصور ، أعجب الرحلات في التاريخ ج2.pdf
 • أنيس منصور ، إلا فاطمة.pdf
 • أنيس منصور ، البقية في حياتي.pdf
 • أنيس منصور ، التاريخ أنياب وأظافر.pdf
 • أنيس منصور ، الذين عادوا إلى السماء.pdf
 • أنيس منصور ، السيدة الأولى.pdf
 • أنيس منصور ، القلب أبداً يدق.pdf
 • أنيس منصور ، القوى الخفية.pdf
 • أنيس منصور ، الكبار يضحكون أيضاً.pdf
 • أنيس منصور ، ألوان من الحب.pdf
 • أنيس منصور ، أوراق على شجر.pdf
 • أنيس منصور ، بلاد الله خلق الله.pdf
 • أنيس منصور ، جسمك لا يكذب.pdf
 • أنيس منصور ، زمن الهموم الكبيرة.pdf
 • أنيس منصور ، شباب شباب.pdf
 • أنيس منصور ، طلع البدر علينا.pdf
 • أنيس منصور ، عاشوا في حياتي.pdf
 • أنيس منصور ، على رقاب العباد.pdf
 • أنيس منصور ، في صالون العقاد كانت لنا أيام.pdf
 • أنيس منصور ، قل لي يا أستاذ.pdf
 • أنيس منصور ، قلوب صغيرة.pdf
 • أنيس منصور ، كل معاني الحب.pdf
 • أنيس منصور ، كيمياء الفضيحة.pdf
 • أنيس منصور ، لأول مرة.pdf
 • أنيس منصور ، لحظات مسروقة.pdf
 • أنيس منصور ، لعنة الفراعنة و شيء وراء العقل.pdf
 • أنيس منصور ، لو جاء نوح.pdf
 • أنيس منصور ، مذكرات شاب غاضب.pdf
 • أنيس منصور ، مذكرات شابة غاضبة.pdf
 • أنيس منصور ، مع الآخرين.pdf
 • أنيس منصور ، من أول نظرة.pdf
 • أنيس منصور ، من نفسي.pdf
 • أنيس منصور ، مواقف 2.pdf
 • أنيس منصور ، هؤلاء العظماء ولدوا معاً.pdf
 • أنيس منصور ، هموم هذا الزمان.pdf
 • أنيس منصور ، هي وغيرها.pdf
 • أنيس منصور ، وداعاً أيها الملل.pdf
 • أيمن زهري ، بحر الروم.pdf
 • أيمن شوقي ، مرآة الضياع.pdf
 • بلال فضل ، ما فعله العيان بالميت.pdf
 • بهاء طاهر ، الحب في المنفى.pdf
 • بهاء طاهر ، واحة الغروب.pdf
 • بهجت ، الدكتاتورية للمبتدئين.. بهجاتوس.pdf
 • بيار روفايل ، الصدى البعيد.pdf
 • بيار روفايل ، حفنة تراب.pdf
 • بيار روفايل ، دموع الأرز ج1.pdf
 • بيار روفايل ، دموع الأرز ج2.pdf
 • بيار روفايل ، نار في الجنوب.pdf
 • تركي الحمد ، أطياف الأزقة المهجورة.. الشميسي.pdf
 • تركي الحمد ، أطياف الأزقة المهجورة.. العدامة.pdf
 • تركي الحمد ، جروح الذاكرة.pdf
 • تركي الدخيل ، ذكريات سمين سابق.pdf
 • تسليمة نسرين ، العار.pdf
 • توفيق الحكيم ، أرني الله.pdf
 • توفيق الحكيم ، أشعب ملك الطفيليين.pdf
 • توفيق الحكيم ، الرباط المقدس.pdf
 • توفيق الحكيم ، العش الهادئ.pdf
 • توفيق الحكيم ، تحديات سنة 2000.pdf
 • توفيق الحكيم ، ثورة الشباب.pdf
 • توفيق الحكيم ، حمار الحكيم.pdf
 • توفيق الحكيم ، حماري قال لي.pdf
 • توفيق الحكيم ، راقصة المعبد.pdf
 • توفيق الحكيم ، رحلة بين عصرين.pdf
 • توفيق الحكيم ، زهرة العمر.pdf
 • توفيق الحكيم ، عدالة وفن.pdf
 • توفيق الحكيم ، عصفور من الشرق.pdf
 • توفيق الحكيم ، عهد الشيطان.pdf
 • توفيق الحكيم ، عودة الوعي.pdf
 • توفيق الحكيم ، ليلة الزفاف.pdf
 • توفيق الحكيم ، مدرسة المغفلين.pdf
 • توفيق الحكيم ، نشيد الانشاد.pdf
 • توفيق الحكيم ، يوميات نائب في الأرياف.pdf
 • توفيق يوسف عواد ، طواحين بيروت.pdf
 • ثروت أباظة ، الضباب.pdf
 • ثروت أباظة ، خيوط واهية.pdf
 • ثروت أباظة ، ذكريات لا مذكرات.pdf
 • ثروت أباظة ، طارق من السماء.pdf
 • ثروت أباظة ، قصر على النيل.pdf
 • ثروت أباظة ، لمحات من حياتي.pdf
 • ثروت أباظة ، نقوش من ذهب ، خيوط السماء ، طائر في العنق.pdf
 • ثروت أباظة ، نيام بلا مضاجع.pdf
 • جبرا إبراهيم جبرا ، صيادون في شارع ضيق.pdf
 • جبران خليل جبران ، أرباب الأرض.pdf
 • جبران خليل جبران ، الأجنحة المتكسرة.pdf
 • جبران خليل جبران ، الأرواح المتمردة.pdf
 • جبران خليل جبران ، الأعمال الكاملة.. نصوص خارج المجموعة.pdf
 • جبران خليل جبران ، البدائع والطرائف.pdf
 • جبران خليل جبران ، الشعلة الزرقاء.. رسائل جبران إلى مي زيادة.pdf
 • جبران خليل جبران ، العواصف.pdf
 • جبران خليل جبران ، المجنون.pdf
 • جبران خليل جبران ، النبي.pdf
 • جبران خليل جبران ، آلهة الأرض والسابق.pdf
 • جبران خليل جبران ، حديقة النبي.pdf
 • جبران خليل جبران ، دمعة وابتسامة.pdf
 • جبران خليل جبران ، رمل وزبد.pdf
 • جبران خليل جبران ، عيسى ابن الإنسان.pdf
 • جبران خليل جبران ، مناجاة أرواح.pdf
 • جرجي زيدان ، 17 رمضان.pdf
 • جرجي زيدان ، أبو مسلم الخراساني.pdf
 • جرجي زيدان ، أحمد بن طولون.pdf
 • جرجي زيدان ، أرمانوسة المصرية.pdf
 • جرجي زيدان ، استبداد المماليك.pdf
 • جرجي زيدان ، الأسير.pdf
 • جرجي زيدان ، الأمين والمأمون.pdf
 • جرجي زيدان ، الحجاج بن يوسف.pdf
 • جرجي زيدان ، العباسة أخت الرشيد.pdf
 • جرجي زيدان ، جهاد المحبين.pdf
 • جرجي زيدان ، شارل وعبد الرحمن.pdf
 • جرجي زيدان ، شجرة الدر.pdf
 • جرجي زيدان ، صلاح الدين الأيوبي.pdf
 • جرجي زيدان ، عبد الرحمن الناصر.pdf
 • جرجي زيدان ، عروس فرغانة.pdf
 • جرجي زيدان ، غادة كربلاء.pdf
 • جرجي زيدان ، فتاة القيروان.pdf
 • جرجي زيدان ، فتح الأندلس.pdf
 • جمال أبو حمدان ، تجاذب اليقظة والحلم.pdf
 • جمال الدين بن شيخ ، وردة سوداء بلا عطر.pdf
 • جمال الغيطاني ، إتحاف الزمان بحكاية جلبي السلطان.pdf
 • جمال الغيطاني ، أرض أرض.pdf
 • جمال الغيطاني ، الأعمال القصصية ج2.pdf
 • جمال الغيطاني ، التجليات.pdf
 • جمال الغيطاني ، الحصار من ثلاث جهات.pdf
 • جمال الغيطاني ، الزويل.pdf
 • جمال الغيطاني ، الزيني بركات.pdf
 • جمال الغيطاني ، أوراق شاب عاش منذ ألف عام.pdf
 • جمال الغيطاني ، أيام الحصر.pdf
 • جمال الغيطاني ، توفيق الحكيم يتذكر.pdf
 • جمال الغيطاني ، حكايات الخبيئة.pdf
 • جمال الغيطاني ، حكايات الغريب.pdf
 • جمال الغيطاني ، حكايات المؤسسة.pdf
 • جمال الغيطاني ، خطط الغيطاني.pdf
 • جمال الغيطاني ، دفاتر التدوين 1 خلسات الكرى.pdf
 • جمال الغيطاني ، دفاتر التدوين 2 دنى فتدلى.pdf
 • جمال الغيطاني ، دفاتر التدوين 3 رشحات الحمراء.pdf
 • جمال الغيطاني ، دفاتر التدوين 6 رن.pdf
 • جمال الغيطاني ، دنى فتدلى.pdf
 • جمال الغيطاني ، ذكر ما جرى.pdf
 • جمال الغيطاني ، رسالة البصائر في المصائر.pdf
 • جمال الغيطاني ، رسالة في الصبابة والوجد.pdf
 • جمال الغيطاني ، سفر البنيان.pdf
 • جمال الغيطاني ، شطح المدينة.pdf
 • جمال الغيطاني ، متون الأهرام.pdf
 • جمال الغيطاني ، مطربة الغروب.pdf
 • جمال الغيطاني ، ملامح القاهرة في ألف سنة.pdf
 • جمال الغيطاني ، من دفتر العشق والغربة.pdf
 • جمال الغيطاني ، نجيب محفوظ يتذكر.pdf
 • جمال الغيطاني ، نزول النقطة.pdf
 • جمال الغيطاني ، وقائع حارة الزعفراني.pdf
 • حبيب ميخائيل ضومط ، الكائن المحب.pdf
 • حسين البرغوثي ، الضوء الأزرق.pdf
 • حنا مينه ، الأبنوسة البيضاء.pdf
 • حنا مينه ، الثلج يأتي من النافذة.pdf
 • حنا مينه ، الدقل.pdf
 • حنا مينه ، الربيع والخريف.pdf
 • حنا مينه ، الشراع والعاصفة.pdf
 • حنا مينه ، الياطر.pdf
 • حنا مينه ، بطاقة توصية.pdf
 • حنا مينه ، حكاية بحار.pdf
 • حنا مينه ، رسالة من أمي.pdf
 • حنا مينه ، عاهرة ونصف مجنون.pdf
 • حنا مينه ، على الأكياس.pdf
 • حنا مينه ، مأساة ديمتريو.pdf
 • حنا مينه ، نهاية رجل شجاع.pdf
 • حيدر حيدر ، وليمة لأعشاب البحر.pdf
 • خالد الخميسي ، تاكسي.pdf
 • خالد خليفة ، مديح الكراهية.pdf
 • خليل حسن خليل ، أيام الخوف.pdf
 • خيري شلبي ، الاشتياق لليلة حالكة.pdf
 • خيري شلبي ، الشطار.pdf
 • خيري شلبي ، بغلة العرش.pdf
 • خيري شلبي ، رحلات الطرشجي الحلوجي.pdf
 • خيري شلبي ، صالح هيصة.pdf
 • خيري شلبي ، صحبة العشاق.pdf
 • خيري شلبي ، لحس العتب.pdf
 • خيري شلبي ، وكالة عطية.pdf
 • دينا سليم ، الحلم المزدوج.pdf
 • دينا سليم ، تراتيل عزاء البحر.pdf
 • رجاء الصائغ ، بنات الرياض.pdf
 • رجاء النقاش ، تأملات في الإنسان.pdf
 • رجاء عالم ، خاتم.pdf
 • رحاب بسام ، أرز باللبن لشخصين.pdf
 • رشيد الضعيف ، أوكى مع السلامة.pdf
 • رضوان مقامس ، الدنيا ابتسامة.pdf
 • رضوي عاشور ، ثلاثية غرناطة.pdf
 • رضوي عاشور ، قطعة من أوروبا.pdf
 • زكريا تامر ، الحصرم.pdf
 • زكريا تامر ، تكسير ركب.pdf
 • زكريا تامر ، دمشق الحرائق.pdf
 • زكريا تامر ، ربيع في الرماد.pdf
 • زكريا تامر ، مقالات ساخرة.pdf
 • زكريا تركي ، صعيدي في بلاد الروس.pdf
 • زكي مبارك ، مدامع العشاق.pdf
 • زوهراب عنتبليان ، صوت من جبال كسب.pdf
 • زيد مطيع دماج ، الرهينة.pdf
 • سالمة بنت سعيد بن سلطان ، مذكرات أميرة عربية.pdf
 • سعد الله ونوس ، عن الذاكرة والموت.pdf
 • سكينة فؤاد ، ترويض الرجل.pdf
 • سلام الراسي ، جود من الموجود.pdf
 • سلام الراسي ، لئلا تضيع.pdf
  سلوى النعيمي ، برهان العسل.
 • سلوى بكر ، أرانب.pdf
 • سلوى بكر ، البشموري.pdf
 • سلوى بكر ، مقام عطية.pdf
 • سلوى محمد العوا ، مذكرات معلمة.pdf
 • سليم بركات ، فراسخ الخلود غرباً.pdf
 • سليم بركات ، كهوف هايدراهوداهوس.pdf
 • سليم بركات ، كيوثاء بزوغ اللون.pdf
 • سليم مطر ، اعترافات رجل لا يستحي.pdf
 • سمر المقرن ، نساء المنكر.pdf
 • سميح القاسم ، حسرة الزلزال.pdf
 • سميح القاسم ، كتاب الإدراك.pdf
 • سوزان خواتمي ، قبلة خرساء.pdf
 • سوسن الغامدي ، مذكرات سلاف.pdf
 • السيد أبو النجا ، ذكريات عارية.pdf
 • صادق باشا المؤيد العظم ، رحلة الحبشة.pdf
 • صادق هدايت ، البومة العمياء.pdf
 • صالح مرسي ، الصعود إلى الهاوية.pdf
 • صالح مرسي ، هم وأنا.pdf
 • صبري موسى ، فساد الأمكنة.pdf
 • صلاح طنطاوي ، نصف مليون دقيقة في أستراليا.pdf
 • صلاح عبد الصبور ، أقول لكم عن الحب والفن والحياة.pdf
 • صلاح منتصر ، الشعب يجلس على العرش.pdf
 • صنع الله إبراهيم ، العمامة والقبعة.pdf
 • صنع الله إبراهيم ، أمريكانلي.pdf
 • صنع الله إبراهيم ، ذات.pdf
 • صنع الله إبراهيم ، رواية القانون الفرنسي.pdf
 • صنع الله إبراهيم ، شرف.pdf
 • صنع الله إبراهيم ، نجمة أغسطس.pdf
 • صنع الله إبراهيم ، وردة.pdf
 • صنع الله إبراهيم ، يوميات الواحات.pdf
 • صنع الله إبرهيم ، التلصص.pdf
 • الطاهر بن جلون ، ليلة القدر.pdf
 • الطاهر بن جلون ، نزل المساكين.pdf
 • الطاهر وطار ، الزلزال.pdf
 • الطاهر وطار ، الشمعة والدهاليز.pdf
 • الطاهر وطار ، العشق والموت في الزمن الحراشي.pdf
 • الطاهر وطار ، اللاز.pdf
 • الطاهر وطار ، الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء.pdf
 • الطاهر وطار ، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي.pdf
 • الطاهر وطار ، تجربة في العشق.pdf
 • الطاهر وطار ، رمانة.pdf
 • الطاهر وطار ، عرس بغل.pdf
 • طه حسين ، الأيام ج1.pdf
 • طه حسين ، الأيام ج2.pdf
 • طه حسين ، الأيام ج3.pdf
 • طه حسين ، الحب الضائع.pdf
 • طه حسين ، الفتنة الكبرى 2 علي وبنوه.pdf
 • طه حسين ، جنة الحيوان.pdf
 • طه حسين ، على هامش السيرة 1.pdf
 • طه حسين ، على هامش السيرة 2.pdf
 • الطيب صالح ، الرجل القبرصي.pdf
 • الطيب صالح ، بندر شاه ضو البيت.pdf
 • الطيب صالح ، بندر شاه مريود.pdf
 • الطيب صالح ، دومة ود حامد.pdf
 • الطيب صالح ، عرس الزين.pdf
 • الطيب صالح ، منسي.. إنسان نادر على طريقته.pdf
 • الطيب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال.pdf
 • طيف الحلاج ، القرآن المقدس.pdf
 • ظافر ناجي ، حاجب المقام.pdf
 • عائشة الحشر ، سقر.pdf
 • عادل حمودة ، دولة يوم القيامة.pdf
 • عادل صادق ، العشق.pdf
 • عادل كامل، مذكرات عائد من غوانتنامو.pdf
 • عاصم حنفي ، لعبة الست.pdf
 • عالية مكي ، يوميات امرأة في السجون السعودية.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج1.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج10.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج11.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج12.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج13.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج14.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج15.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج16.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج17.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج18.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج19.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج2.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج21.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج22.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج23.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج24.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج25.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج26.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج3.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج4.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج5.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج6.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج7.pdf
 • عباس محمود العقاد ، المجموعة الكاملة ج9.pdf
 • عباس محمود العقاد ، سارة.pdf
 • عباس محمود العقاد ، عالم السدود والقيود.pdf
 • عبد الحكيم قاسم ، أيام الإنسان السبعة.pdf
 • عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، أبطال الجزيرة الخضراء.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، أحمس بطل الاستقلال.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، آدم إلى الأبد.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، أرملة من فلسطين.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، الإسراء والمعراج.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، الحفيد.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، المستنقع.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، النصف الآخر.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، النقاب الأزرق.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، أم العروسة.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، جسر الشيطان.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، صدى السنين.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، فات الميعاد.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، في قافلة الزمان.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، ليلة عاصفة.pdf
 • عبد الحميد جودة السحار ، وكان مساء.pdf
 • عبد الحميد جوده السحار ، حياة الحسين.pdf
 • عبد الحميد يونس ، سيرة بني هلال.pdf
 • عبد الحميد يونس ، سيرة عنترة.pdf
 • عبد الرحمن الأبنودي ، أيامي الحلوة.pdf
 • عبد الرحمن الرافعي ، مذكراتي.pdf
 • عبد الرحمن الشرقاوي ، الحسين شهيداً.pdf
 • عبد الرحمن الشرقاوي ، محمد رسول الحرية.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، أرض السواد 1.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، أرض السواد ج2.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، أرض السواد ج3.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، الأشجار واغتيال مرزوق.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، الآن هنا.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، حين تركنا الجسر.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، سباق المسافات الطويلة.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، سيرة مدينة.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، شرق المتوسط.pdf
 • عبد الرحمن منيف ، قصة حب مجوسية.pdf

 • + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ و ساعت 13:45 |
  + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ و ساعت 13:41 |

  saradicSaradic mobile dictionary v1.25

  Saradic - سارادیک
  download SaraDic English-English Farsi-English English-Farsi Full (9.9 MB) JAR JAD
  download SaraDic English-English (4.9 MB) JAR JAD
  download SaraDic Farsi-English small (965 KB) JAR JAD
  download SaraDic English-Farsi small (1.9 MB) JAR JAD
  download SaraDic Arabic-English (1.0 MB) JAR JAD
  download Dictionary of Quran Arabic-Farsi (892 KB) JAR जड़
  + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۱۲ و ساعت 12:32 |
  فرمت این کارتونها 3gp و با کیفیت صدای خوب است. در عین حال حجم این فایلها کم بوده و به راحتی قابل دانلود و استفاده می باشد.
  توصیه می کنم که هموراه چندتا فیلم عربی در موبایل داشته باشید در در وقتهای آزاد مثلا در اتوبوس آنها را تماشا کنید.
  البته این فایلها را در کامپیوتر هم با برنامه kmplayer می تونید پخش کنید ولی اندازه صفحه فیلم کمی کوچک خواهد بود چون فایلها برای موبایل تنظیم شده اند.
  + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۱۲ و ساعت 12:30 |
  عربی در سفر = العربیه فی السفر
  این کتاب خالی از اشتباه نیست ولی حتما به درد خیلی ها می خورد. مخصوصا کسانی که قصد مسافرت به کشوری عربی دارند و می خواهند با بعضی از اصطلاحات و جملات آشنایی نسبی پیدا کنند.
  خود کتاب در بازار یافت می شود ولی فایلهای صوتی آن در خیلی از کتابفروشی ها نیست. این فایلها را می توانید از لینک زیر و با حجم 9 مگابایت دانلود کنید.
  فرمت فایلها ای ام آر است و برای اجرای آنها باید از نوکیا مولیتی مدیا پلیر (موجود در سی دی موبایل نوکیا) یا برنامه kmpplayer استفاده کنید.


  » دانلود فایلهای صوتی کتاب العربیة فی السفر«
  حجم:9مگابایت
  سرور: دانلود مستقیم از پرشین گیگ
  + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۱۲ و ساعت 12:28 |
  دانلود کتاب المکنز العربي المعاصر / معجم مترادفات و متجانسات عربی

    کتاب "المكنز العربي المعاصر" یک معجم عربی عربی معاصر است که توسط سه تن از اساتید برجسته عربی تالیف شده است (از جمله مولفین کتابهای العربیة بین یدیک و کتاب العربیة للناشئین و العربیة للراشدين). 
  این کتاب دائرة المعارف مترادفهای و کلمات متجانس عربی است و در آن مجموعه عظیمی از کلمات هم معنی عربی بر اساس حروف الفبا طبقه بندی شده است. خود من که کل این کتاب رو پرینت کردم چون تسلط بر مباحث آن هم برای نویسندگی ضروری است و هم برای ترجمه و تالیف کتاب و فرهنگ لغت و... .

  مشخصات کتاب:
  المكنز العربى المعاصر : معجم فى المترادفات و المتجانسات للمؤلفين و المترجمين و الطلاب / اعداد محمود اسماعيل صينى ، ناصف مصطفى عبدالعزيز ، مصطفى احمد سليمان. بيروت : مكتبة لبنان، 1993

  حجم: 11 مگابایت
  + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۱۲ و ساعت 12:9 |

  دانلود سؤالات کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه های سراسری ایران بین سالهای 86 تا 89 به همراه کلید جواب سؤالات

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک فرمائید

  دانلود سؤالات کنکور سراسری فوق لیسانس عربی86 تا 89

  + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ و ساعت 19:8 |
  دانلود دواوين شاعران عرب

  ابن زیدون.pdf
  http://www.4shared.com/file/27981183.../__online.html
  ابن شرف القیروانی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27980840...___online.html
  الحطیئة.pdf
  http://www.4shared.com/file/27981468...2/_online.html
  النابغة الذبیانی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27981670.../__online.html
  امرؤ القیس.pdf
  http://www.4shared.com/file/27981917.../__online.html
  بلال بن جریر وما تبقى من شعره.pdf
  http://www.4shared.com/file/27981965...6c/______.html
  دیوان إبراهیم بن سهل الأندلسی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27982887/33a02717/____.html
  دیوان ابن زیدون ت463.zip
  http://www.4shared.com/file/27983448...8b/___463.html
  دیوان ابن قلاقس.pdf
  http://www.4shared.com/file/27982993...___online.html
  دیوان ابن هانئ.pdf
  http://www.4shared.com/file/27983765...___online.html
  دیوان أبی الحسن مهیار بن مرزویه الكاتب.pdf
  http://www.4shared.com/file/27983779...87/______.html
  دیوان أبی العتاهیة ت 210.pdf
  http://www.4shared.com/file/27989497...3/____210.html
  دیوان أبی فراس نسخة أخرى.pdf
  http://www.4shared.com/file/27984106/a6c4f9da/____.html
  دیوان أبی فراس.pdf
  http://www.4shared.com/file/27983964...___online.html
  دیوان أبی محجن الثقفی و شرحه لأبی هلال العسكری مستل من طرف عربیة.pdf
  http://www.4shared.com/file/27983926..._________.html
  دیوان أبی نواس نسخة أخرى.pdf
  http://www.4shared.com/file/27984739/19dbcb3a/____.html
  دیوان أبی نواس.pdf
  http://www.4shared.com/file/27983981...___online.html
  دیوان أحمد مطر.pdf
  http://www.4shared.com/file/27984317...___online.html
  دیوان أشعار الحماسة.pdf
  http://www.4shared.com/file/27985076...___online.html
  دیوان الإمام علی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27985117...___online.html
  دیوان البحتری نسخة أخرى.pdf
  http://www.4shared.com/file/27985901/8e0f5aa4/___.html
  دیوان البحتری.pdf
  http://www.4shared.com/file/27985706.../__online.html
  دیوان البهاء زهیر المهلبی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27989483/ead69d6b/___.html
  دیوان الحداد ت 1132.pdf
  http://www.4shared.com/file/27989845...6/___1132.html
  دیوان الخنساء.pdf
  http://www.4shared.com/file/27989744.../__online.html
  دیوان الشافعی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990044.../__online.html
  دیوان الشماخ بن ضرار الغطفانی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990023/5758bb07/____.html
  دیوان الطغرائی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990170.../__online.html
  دیوان المهلهل و ابن الأمیر.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990180...800/_____.html
  دیوان النابغة الذبیانی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990317...___online.html
  دیوان تأبط شرا.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990307...___online.html
  دیوان حاتم الطائی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990428...___online.html
  دیوان حسان بن ثابت.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990507/64c8df77/___.html
  دیوان حسان بن ثابت.rar
  http://www.4shared.com/file/27984115/26d69921/___.html
  دیوان زهیر و شرحه للأعلم الشنتمری مستل من طرف عربیة.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990587..._________.html
  دیوان زهیر.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990521.../__online.html
  دیوان سبط ابن التعاویذی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27985965/df38393b/___.html
  دیوان عبد الباقی الفاروقی الموصلی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990696/c04beaf1/____.html
  دیوان عبد الجبار بن حمدیس الصقلی الأندلسی.zip
  http://www.4shared.com/file/27984089...74/______.html
  دیوان عبد الله بن المعتز ت 296.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990685...______296.html
  دیوان عنترة.pdf
  http://www.4shared.com/file/27990947.../__online.html
  دیوان لكبید ت 1342.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991209...0/___1342.html
  دیوان معن بن أوس(معدل).pdf
  http://www.4shared.com/file/27991032/81f8ddb5/___.html
  دیوان مهلهل بن ربیعة.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991136/8757739b/___.html
  دیوانا عروة بن الورد والسموأل.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991213/c74d5bcf/____.html
  زیادة بن زید العذری وما تبقى من شعره.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991227...5/_______.html
  شرح دیوان الشماخ للشنقیطی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991282/6188d010/___.html
  شرح دیوان المتنبی للواحدی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991332/83be63ec/___.html
  شرح دیوان زهیر لثعلب.pdf
  http://www.4shared.com/file/27992271/6dac328b/___.html
  شرح دیوان زهیر للأعلم الشنتمری.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991411/2dce4651/____.html
  شرح دیوان زهیر.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991724...___online.html
  شرح قصیدة ابن عبدون.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991588/84122f8b/___.html
  شعر دیك الجن.pdf
  http://www.4shared.com/file/27979066...___online.html
  شعر دیك الجن.zip
  http://www.4shared.com/file/27991645...___online.html
  شعر عبید الله بن الحرّ الجُعْفی.pdf
  http://www.4shared.com/file/27992292...ebf/_____.html
  شعر عبید الله بن الحرّ الجُعْفی.zip
  http://www.4shared.com/file/27991673...495/_____.html
  شِعْرُ عَدِیِّ بْنِ زَیْدِ العِبَادِیّ بین القبول والرفض دراسـة نحویة.pdf
  http://www.4shared.com/file/27992455..._________.html
  طرفة بن العبد.pdf
  http://www.4shared.com/file/27985519...___online.html
  قیس لبنى.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991800.../__online.html
  كتاب دیوان الإمام ابن حزم الظاهرى كامل ت 456.pdf
  http://www.4shared.com/file/27991818...______456.html
  لبید.pdf
  http://www.4shared.com/file/27992503...5/_online.html
  دیوان الهذلیین:
  القسم الأول 1.pdf
  http://www.4shared.com/file/27993376/4ab6aa7a/__1.html
  القسم الأول 2.pdf
  http://www.4shared.com/file/27993864/b1f615f6/__2.html
  القسم الثانی 1.pdf
  http://www.4shared.com/file/27993698/35466818/__1.html
  القسم الثانی 2.pdf
  http://www.4shared.com/file/28008202/80e56c2/__2.html
  القسم الثالث 1.pdf
  http://www.4shared.com/file/27993695/4bf714a5/__1.html
  القسم الثالث 2.pdf
  http://www.4shared.com/file/27993769/c41b2e76/__2.html
  كتاب المتنبی لمحمود شاكر
  http://www.4shared.com/file/27464944/211ba1f5/___.html

  + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ و ساعت 13:29 |

  اتجاهات الشعر العربي المعاصر

  أدب الرحلات

  أدب أمريكا اللاتينية

  أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة

  الأدب الأفريقي

  الأدب الألماني في نصف قرن

  الأدب اللاتيني

  الأدب اليوغسلافي المعاصر

  الأدب في البرازيل

  الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي

  الإسلام في الصين

  الإسلام والشعر

  الإسلام وحقوق الانسان

  قصة الانثروبولوجي

  التصوير الشعبي العربي

  التصوير والحياة

  الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية

  الحب في التراث العربي

  الحصيلة اللغوية

  الحضارة

  الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

  الريف في الرواية العربية

  الزواج عند العرب

  السينما في الوطن العربي

  الشعر الإغريقي

  الشعر في السودان

  الشفاهية والكتابية

  العملية الإبداعية

  الفلسفة المعاصرة في أوروبا

  القومية في موسيقا القرن العشرين

  الكوميديا والتراجيديا

  اللغة والاقتصاد

  اللغة والتفسير والتواصل

  المدينة الفاضلة عبر التاريخ

  المدينة في الشعر العربي المعاصر

  المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين

  المسرح في الوطن العربي

  المسرح والتغيير الاجتماعي في الخليج العربي

  الموسيقى الأندلسية المغربية

  الموشحات الأندلسية

  النقد العربي

  الوعي والفن

  بلاغة الخطاب وعلم النص

  تاريخ الدراسات العربية في فرنسا

  مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام

  تاريخ الكتاب 1

  تاريخ الكتاب 2

  تاريخ إيران السياسي بين ثورتين

  معالم على طريق تحديث الفكر العربي

  تراث الإسلام 1

  تراث الإسلام 2

  ثقافة الأطفال

  جحا العربي

  جمالية الفن العربي

  دعوة إلى الموسيقى

  سيكولوجية اللغة والمرض العقلي

  سيكولوجية فنون الآداب

  شعرنا القديم والنقد الجديد

  فلسفة العلم في القرن العشرين

  في تراثنا

  قصيدة وصورة

  محاورات مع النثر العربي

  مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية

  مدخل إلى مناهج النقد الأدبي

  مفاهيم قرآنية

  مفاهيم نقدية

  موجز تاريخ علم اللغة عند الغرب

  الثقافة العربية وعصر المعلومات

  اللغات الأجنبية

  موجز تاريخ علم اللغة (في الغرب)

  الثقافة في أرقام لعام 2008م

  الثقافة في أرقام لعام 2007م

  أشجان الحلم تأليف عبده عبيد النجار

  النشرة الاحصائية للعام 2008م

  كتاب ديوان النوارس تأليف

  موجات انكسار تأليف شهاب اليوسفي

  الأعمال الكاملة إدريس احمد حنبلة

  النشرة الإحصائية للعام 2007

  مجلة الثقافية - العدد 48 - يناير 2008

  نسائم الورود تأليف احمد غانم بن عبود

  الموروثات الشعبية القصصية في الرواية اليمنية

  دموع و الم تأليف علي سعد الحكمي

  من سفوح الريف

  + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ و ساعت 12:34 |
  1. أباطیل وأسمار محمود شاكر http://www.megaupload.com/?d=TBUMJEJA
  2. ابن سلام وطبقات الشعراء http://www.megaupload.com/?d=W5SZBI0W
  3. أحمد شوقی http://www.megaupload.com/?d=CDXCM5IO
  4. أخبار الحمقى والمغفلین http://www.megaupload.com/?d=82Z9LY4G
  5. أخبار الظراف والمتماجنین http://www.megaupload.com/?d=6KRI7YEC
  6. أدب الإملاء والاستملاء http://www.megaupload.com/?d=U8V00AR5
  7. أدب الكاتب http://www.megaupload.com/?d=20Y7993A
  8. ادب المجالسة وحمد اللسان وفضل البیان وذم العى وتعلیم الاعراب وغیر ذلك http://www.megaupload.com/?d=OYDUZSQZ
  9. أدب الوزیر للماوردی http://www.megaupload.com/?d=T7K88QQG
  10. أسواق العرب فی الجاهلیة والإسلام http://www.megaupload.com/?d=RJDUCFD6
  11. أصول الشعر العربی http://www.megaupload.com/?d=MXCUQJJ2
  12. إعتاب الكتاب لابن الأبار http://www.megaupload.com/?d=TLSRR910
  13. الاتجاهات الوطنیة فی الأدب المعاصر http://www.megaupload.com/?d=MJXN1WZW
  14. الامالی للقالی ویلیه الذیل والنوادر وكتاب التنبیه لابی عبید البكری http://www.megaupload.com/?d=LZAD1MYZ
  15. الأمثال العربیة والعصر الجاهلی http://www.megaupload.com/?d=UZ3Q2KJ9
  16. التطفیل وحكایات الطفیلیین http://www.megaupload.com/?d=3E2M2OK3
  17. الخطابة و اعداد الخطیب http://www.megaupload.com/?d=REV2W66Y
  18. الأمثال للرامهرمزی http://www.megaupload.com/?d=B5MQ5N72
  19. البیان والتبیین http://www.megaupload.com/?d=7U48A30O
  20. الانشاء السهل http://www.megaupload.com/?d=N2XE49YB
  21. البخلاء http://www.megaupload.com/?d=AI442JMU
  22. التطفیل والطفیلیین http://www.megaupload.com/?d=QP8WUAF8
  23. الخطبة العصریة للجمعة والعیدین لأحمد الجمل http://www.megaupload.com/?d=F161PVER
  24. الخیامیات http://www.megaupload.com/?d=AQAZ777E
  25. الدر النضید فی شرح القصید http://www.megaupload.com/?d=JPEJXUA3
  26. الرسائل العباسیة فی العصر العباسی الأول http://www.megaupload.com/?d=9C04JQQL
  27. الرسائل المتبادلة بین جمال الدین القاسمی ومحمود شكری الألوسی http://www.megaupload.com/?d=PXLGKYM9
  28. الزجاجی حیاته وأثره http://www.megaupload.com/?d=RQL7SPRO
  29. الشعر والشعراء http://www.megaupload.com/?d=ITKC9G79
  30. العبرات للمنفلوطی http://www.megaupload.com/?d=08AP7BDC
  31. العثمانیة http://www.megaupload.com/?d=UPQFS8TS
  32. العقد الفرید http://www.megaupload.com/?d=41KYD5AP
  33. ألف قصة وقصة من قصص الصالحین والصالحات http://www.megaupload.com/?d=B5WEAK1G
  34. الفخری فی الآداب السلطانیة http://www.megaupload.com/?d=TG21KDWW
  35. القوس العذراء http://www.megaupload.com/?d=Q2E3LXZF
  36. الكامل للمبرد http://www.megaupload.com/?d=S0WYJJLZ
  37. اللغة الشاعرة http://www.megaupload.com/?d=BH3A56VF
  38. المدارس والأنواع الأدبیة http://www.megaupload.com/?d=T8OFPJSH

  1
  . أباطیل وأسمار محمود شاكر http://www.megaupload.com/?d=TBUMJEJA
  2. ابن سلام وطبقات الشعراء http://www.megaupload.com/?d=W5SZBI0W
  3. أحمد شوقی http://www.megaupload.com/?d=CDXCM5IO
  4. أخبار الحمقى والمغفلین http://www.megaupload.com/?d=82Z9LY4G
  5. أخبار الظراف والمتماجنین http://www.megaupload.com/?d=6KRI7YEC
  6. أدب الإملاء والاستملاء http://www.megaupload.com/?d=U8V00AR5
  7. أدب الكاتب http://www.megaupload.com/?d=20Y7993A
  8. ادب المجالسة وحمد اللسان وفضل البیان وذم العى وتعلیم الاعراب وغیر ذلك http://www.megaupload.com/?d=OYDUZSQZ
  9. أدب الوزیر للماوردی http://www.megaupload.com/?d=T7K88QQG
  10. أسواق العرب فی الجاهلیة والإسلام http://www.megaupload.com/?d=RJDUCFD6
  11. أصول الشعر العربی http://www.megaupload.com/?d=MXCUQJJ2
  12. إعتاب الكتاب لابن الأبار http://www.megaupload.com/?d=TLSRR910
  13. الاتجاهات الوطنیة فی الأدب المعاصر http://www.megaupload.com/?d=MJXN1WZW
  14. الامالی للقالی ویلیه الذیل والنوادر وكتاب التنبیه لابی عبید البكری http://www.megaupload.com/?d=LZAD1MYZ
  15. الأمثال العربیة والعصر الجاهلی http://www.megaupload.com/?d=UZ3Q2KJ9
  16. التطفیل وحكایات الطفیلیین http://www.megaupload.com/?d=3E2M2OK3
  17. الخطابة و اعداد الخطیب http://www.megaupload.com/?d=REV2W66Y
  18. الأمثال للرامهرمزی http://www.megaupload.com/?d=B5MQ5N72
  19. البیان والتبیین http://www.megaupload.com/?d=7U48A30O
  20. الانشاء السهل http://www.megaupload.com/?d=N2XE49YB
  21. البخلاء http://www.megaupload.com/?d=AI442JMU
  22. التطفیل والطفیلیین http://www.megaupload.com/?d=QP8WUAF8
  23. الخطبة العصریة للجمعة والعیدین لأحمد الجمل http://www.megaupload.com/?d=F161PVER
  24. الخیامیات http://www.megaupload.com/?d=AQAZ777E
  25. الدر النضید فی شرح القصید http://www.megaupload.com/?d=JPEJXUA3
  26. الرسائل العباسیة فی العصر العباسی الأول http://www.megaupload.com/?d=9C04JQQL
  27. الرسائل المتبادلة بین جمال الدین القاسمی ومحمود شكری الألوسی http://www.megaupload.com/?d=PXLGKYM9
  28. الزجاجی حیاته وأثره http://www.megaupload.com/?d=RQL7SPRO
  29. الشعر والشعراء http://www.megaupload.com/?d=ITKC9G79
  30. العبرات للمنفلوطی http://www.megaupload.com/?d=08AP7BDC
  31. العثمانیة http://www.megaupload.com/?d=UPQFS8TS
  32. العقد الفرید http://www.megaupload.com/?d=41KYD5AP
  33. ألف قصة وقصة من قصص الصالحین والصالحات http://www.megaupload.com/?d=B5WEAK1G
  34. الفخری فی الآداب السلطانیة http://www.megaupload.com/?d=TG21KDWW
  35. القوس العذراء http://www.megaupload.com/?d=Q2E3LXZF
  36. الكامل للمبرد http://www.megaupload.com/?d=S0WYJJLZ
  37. اللغة الشاعرة http://www.megaupload.com/?d=BH3A56VF
  38. المدارس والأنواع الأدبیة http://www.megaupload.com/?d=T8OFPJSH
  39. المطالع النصریة http://www.megaupload.com/?d=1MYFZVWS
  40. المعلقات العشر وأخبار شعرائها http://www.megaupload.com/?d=G72ORD9V
  41. المفضلیات http://www.megaupload.com/?d=2H0TQS3F
  42. المؤتلف والمختلف للآمدی http://www.megaupload.com/?d=3C3HJNT1
  43. النابغة الذبیانی لمحمد العشماوی http://www.megaupload.com/?d=GABPPQSM
  44. النظریة الأدبیة الحدیثة والنقد الأسطوری http://www.megaupload.com/?d=X7FHO2SK
  45. أوجز الكلام http://www.megaupload.com/?d=S51KMTC4
  46. باب الهجاء http://www.megaupload.com/?d=ZQ1QP8MI
  47. بلال بن جریر وما تبقى من شعره http://www.megaupload.com/?d=7RHJTH82
  48. بین أوهام الادعاء العریضة والحقائق الصلبة ل محمد مندور http://www.megaupload.com/?d=YKQSGMGA
  __________________
  49. تاریخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعى http://www.megaupload.com/?d=2NW9O5OD
  50. تاریخ الأدب العربی لبروكلمان http://www.megaupload.com/?d=UPN9GI8Z
  51. تاریخ الأدب العربی لشوقی ضیف http://www.megaupload.com/?d=I7RIQMX7
  52. تحریر التحبیر فی صناعة الشعر والنثر وبیان اعجاز القرآن http://www.megaupload.com/?d=86CHT8YG
  53. تحقیق و شرح المفضلیات http://www.megaupload.com/?d=JNI6S771
  54. تمام المتون بشرح رسالة ابن زیدون http://www.megaupload.com/?d=CV9XGJ6P
  55. تیسیر الإنشاء http://www.megaupload.com/?d=YVNU45FV
  56. جحا الضاحك المضحك http://www.megaupload.com/?d=5NEFYB4M
  57. جمهرة أشعار العرب فی الجاهلیة والإسلام http://www.megaupload.com/?d=QWW3M73T
  58. جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر http://www.megaupload.com/?d=CDETHOGR
  59. جنى الجنتین http://www.megaupload.com/?d=V1DLNZSX
  60. جؤنة العطار http://www.megaupload.com/?d=WFIH0EH6
  61. حیاة قلم للعقاد http://www.megaupload.com/?d=FNCBV1HL
  62. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب http://www.megaupload.com/?d=19YZKEPP
  63. خواطر كشك http://www.megaupload.com/?d=WLL8BM8O
  64. دراسات أندلسیة فی الأدب والتاریخ والفلسفة http://www.megaupload.com/?d=DGPEEG0R
  65. دراسة فی مصادر الأدب http://www.megaupload.com/?d=6FTSG76X
  66. دیوان أبی العتاهیة http://www.megaupload.com/?d=XQQ8CUZF
  67. دیوان أحمد شوقی الشوقیات http://www.megaupload.com/?d=9244OTQM
  68. دیوان مهلهل بن ربیعة http://www.megaupload.com/?d=07K1NH7P
  69. رجال عرفتهم للعقاد http://www.megaupload.com/?d=WIEAA6ME
  70. رجعة أبی العلاء للعقاد http://www.megaupload.com/?d=1XYAHW9J__________________
  71. رحله الحج الى بیت الله الحرام الشنقیطی http://www.megaupload.com/?d=LMNKT2KM
  72. رسائل الرافعی http://www.megaupload.com/?d=AN48Z5RT
  73. سیرة ممهدة للعقاد http://www.megaupload.com/?d=OORCS7RE
  74. شرح المعلقات http://www.megaupload.com/?d=3JFUE6YD
  75. شرح المعلقات السبع http://www.megaupload.com/?d=8BJYLOT0
  76. شرح دیوان زهیر بن أبی سلمى http://www.megaupload.com/?d=XZRE9JWA
  77. شرح لزوم مالا یلزم http://www.megaupload.com/?d=Y2OCNH61
  78. شروح سقط الزند الجزء الثالث http://www.megaupload.com/?d=WYL5M9IE
  79. شعراء قتلهم شعرهم http://www.megaupload.com/?d=226ALNFN
  80. شعراء مصر http://www.megaupload.com/?d=OXDEH92B
  81. صبح الأعشى فی كتابة الإنشا http://www.megaupload.com/?d=4H69D4W0
  82. عبقریة خالد http://www.megaupload.com/?d=3EVEXKOF
  83. فرائد الخرائد فی الأمثال http://www.megaupload.com/?d=V6UUH9TT
  84. فی اللغة والأدب دراسات وبحوث http://www.megaupload.com/?d=I233BU9F
  85. قصص الحیوان فی القرآن http://www.megaupload.com/?d=AO7ROP32
  86. قصص العرب موسوعة تراثیة جامعة لقصص ونوادر وطرائف العرب فی العصرین الجاهلی والإسلامی http://www.megaupload.com/?d=TONNIH7M
  87. قضیة الشعر الجاهلی فی كتاب ابن سلام http://www.megaupload.com/?d=C8QK8EGG
  88. كتاب البرصان و العرجان و العمیان و الحولان http://www.megaupload.com/?d=ECSM5ZZ0
  89. كتاب القوافی للقاضی أبی یعلى التنوخی http://www.megaupload.com/?d=987PQ2HU
  90. لباب الألباب http://www.megaupload.com/?d=K30XJ54Y
  91. لیلى والمجنون http://www.megaupload.com/?d=YQ8LVR39
  92. مبلغ الأرب فی فخر العرب http://www.megaupload.com/?d=BNQE8DWE
  93. مجالس العلماء للزجاجی http://www.megaupload.com/?d=9MUXAQLS
  94. مجموعة العقاد http://www.megaupload.com/?d=543ANX32
  95. مجموعة القصائد الزهدیات http://www.megaupload.com/?d=RZUSCT8U
  96. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء http://www.megaupload.com/?d=S55VN6OF
  97. مشاهیر الشعراء العرب المازنی http://www.megaupload.com/?d=1BY6GXZ1
  98. مع الجاحظ فی رسالة الرد على النصارى http://www.megaupload.com/?d=0FCHMU9S
  99. معارك أدبیة http://www.megaupload.com/?d=V5Z84DUK
  100. معجم أجمل ما كتب شعراء العربیة http://www.megaupload.com/?d=OTA05AW7__________________
  101. مقالات العلامة الطناحی http://www.megaupload.com/?d=QTFY7W9R
  102. مقالات فی البلاغة والأدب http://www.megaupload.com/?d=RSI5P54I
  104. مقالات فی كلمات الجزء الثانی لعلی الطنطاوی http://www.megaupload.com/?d=06LJ3RBU
  105. من قصص العرب http://www.megaupload.com/?d=6OHX3WHK
  106. موسوعة روائع الشعر العربی http://www.megaupload.com/?d=HYINK26P
  107. میزان الأدب فی صناعة شعر العرب http://www.megaupload.com/?d=OLNBEVW5
  108. میزان الذهب فی صناعة شعر العرب http://www.megaupload.com/?d=NBQUG6MO
  109. نغمة الأغانی فی عشرة الأخوان http://www.megaupload.com/?d=BMH86S5L
  110. نقطة تفتیش http://www.megaupload.com/?d=T93LE19F
  111. وحی القلم http://www.megaupload.com/?d=QNIIX2Z0
  كتب شوقی ضیف
  http://www.megaupload.com/?d=S2RBXVE7
  113. البطولة فی الشعر العربی http://www.megaupload.com/?d=VXBJ24IV
  114. الرحلات http://www.megaupload.com/?d=Y462MNDK
  115. الشعر وطوابعه الأدبیة على مر العصور http://www.megaupload.com/?d=WGJX57PE
  116. الفن ومذاهبه http://www.megaupload.com/?d=1H2IWJIU
  117. تاریخ الأدب العربی6 الشام http://www.megaupload.com/?d=IOJWNQKL
  118. تاریخ الأدب العربی 1 العصر الجاهلی http://www.megaupload.com/?d=MA3J60DQ
  119. تاریخ الأدب العربی 2 العصر الإسلامی http://www.megaupload.com/?d=ZYXGY00A
  120. تاریخ الأدب العربی 10 موریتانیا والمغرب الجزائر تونس http://www.megaupload.com/?d=U52C1FVZ
  121. تحریفات العامیة للفصحى http://www.megaupload.com/?d=UD9J3KM4
  122. تیسیرات لغویة http://www.megaupload.com/?d=G2VBU5K9
  123. فی التراث والشعر واللغة http://www.megaupload.com/?d=CPXYWM0U
  124. مجمع اللغة العربیة فی خمسین عاما http://www.megaupload.com/?d=XSRHS381
  125. محاضرات مجمعیة http://www.megaupload.com/?d=SG5V1Y6H
  126. من المشرق والمغرب بحوث فی الأدب http://www.megaupload.com/?d=UGHUH8QA
  كتب الشیخ علی الطنطاوی
  http://www.megaupload.com/?d=YTMKCS93
  128. بغداد_ذكریات http://www.megaupload.com/?d=I5T2FLE3
  129. دمشق صور من جمالها http://www.megaupload.com/?d=UQSLX3SG
  130. رجال من التاریخ http://www.megaupload.com/?d=B7LTML56
  131. صور من شرق أندونیسیا http://www.megaupload.com/?d=092UYZGC
  132. قصتنا مع الیهود http://www.megaupload.com/?d=9HMTVCNJ
  133. قصص من التاریخ http://www.megaupload.com/?d=KNKYE4SO
  134. من شوارد الشواهد http://www.megaupload.com/?d=ELGKLQDE
  135. من نفحات الحرم http://www.megaupload.com/?d=B3BYXL40__________________
  136. اسرار البلاغة فى علم البیان http://www.megaupload.com/?d=37UVQB3F
  137. اسرار البلاغه لعبد القاهر الجرجانى تعلیق محمود شاكر http://www.megaupload.com/?d=5ZTVIS2B
  138. أسلوب الالتفات فی البلاغة القرآنیة http://www.megaupload.com/?d=D3YJIDPZ
  139. الاستعارة فى النقد الادبى الحدیث الابعاد المعرفیة والجمالیة http://www.megaupload.com/?d=1BXQYUXL
  140. الاسس الجمالیة للایقاع البلاغى فى العصر العباسى http://www.megaupload.com/?d=XY621RQ9
  141. الایضاح فی علوم البلاغة المعانى والبیان والبدیع http://www.megaupload.com/?d=MFE2DRRK
  142. البلاغة تطور وتاریخ http://www.megaupload.com/?d=93SAITNH
  143. البلاغة الاصطلاحیة لعبده قلیقلة http://www.megaupload.com/?d=P4AG8CN9
  144. البلاغة الشعریة فى كتاب البیان و التبیین للجاحظ http://www.megaupload.com/?d=SAQETOQ8
  145. البلاغة العالیة علم المعانى http://www.megaupload.com/?d=49VZP72C
  146. البلاغة الواضحة المعانی البیان البدیع http://www.megaupload.com/?d=PO7Z7NPM
  147. البلاغة والأسلوبیة http://www.megaupload.com/?d=1O3KNAVJ
  148. البلاغة والأسلوبیة لمحمد عبد المطلب http://www.megaupload.com/?d=QYU9D70H
  149. التركیب اللغوی للأدب دراسة فلسفیة فی اللغة http://www.megaupload.com/?d=6VWQZ4QT
  150. التعبیر عن المحظور اللغوی والمحسن اللفظی فی القرآن الكریم http://www.megaupload.com/?d=UBWCQ9AK
  151. التلخیص فی وجوه البلاغة http://www.megaupload.com/?d=WIIRMGEV
  152. الفوائد الغیاثیة فی علوم البلاغة http://www.megaupload.com/?d=WHSAPHQ8
  153. المجاز المرسل فی لسان العرب عند ابن منظور http://www.megaupload.com/?d=QEM0CWPQ
  _________________

  154. بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح فی علوم البلاغة http://www.megaupload.com/?d=PPBG0W2E
  155. بلاغة النص http://www.megaupload.com/?d=LKPQ0267
  156. جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع http://www.megaupload.com/?d=KN0Z8VYA
  157. دراسة البلاغة العربیة فی ضوء النص الأدبی لغیر الناطقین http://www.megaupload.com/?d=XPHNUVVE
  158. دلائل الإعجاز http://www.megaupload.com/?d=Q7D3W05Y
  159. دلیل البلاغة الواضحة http://www.megaupload.com/?d=DYOH5AR3
  160. شرح التلخیص http://www.megaupload.com/?d=QBTMP1WE
  161. علم المعانی دراسة وتحلیل http://www.megaupload.com/?d=Z4H473Y7
  162. فلسفة البلاغة بین بین التقنیة التطور http://www.megaupload.com/?d=JHYY55FA
  163. فی البلاغة العربیة علم البیان http://www.megaupload.com/?d=I8IJ7W7N
  164. لباب الآداب http://www.megaupload.com/?d=SG9OE61G
  165. للآلئ التبیان فی المعانی والبدیع والبیان http://www.megaupload.com/?d=WFA2AZH3
  166. متن موطأة الفصیح http://www.megaupload.com/?d=Z3BIY0FQ
  167. معجم البلاغة العربیة عرض ونقض http://www.megaupload.com/?d=H34CE27G
  168. مفتاح العلوم للسكاكی http://www.megaupload.com/?d=XZ1S6KGK
  169. مملكة البیان لعایض القرنی http://www.megaupload.com/?d=UULV9R8D
  170. من بلاغة العرب http://www.megaupload.com/?d=HQZV46O8
  171. منع جواز المجاز-الشیخ محمد الامین الشنقیطی http://www.megaupload.com/?d=4ILYTEA1
  172. موسوعة المصطلح النقدی http://www.megaupload.com/?d=TYC7ICUU
  173. الاملاء العربى نشأته و قواعده و مفرداته و تمریناته http://www.megaupload.com/?d=YHTKI11V
  174. الإملاء والترقیم فی الكتابة العربیة http://www.megaupload.com/?d=UUE7HGEX
  175. الخطوط العربیة http://www.megaupload.com/?d=306A70DM
  176. المقصور والممدود لنفطویه http://www.megaupload.com/?d=RJD4PUNK
  177. منظومة المقصور والممدود http://www.megaupload.com/?d=TLFQJVV5
  178. تعلیم الإملاء فى الوطن العربى اسسه وتقویمه وتطویره http://www.megaupload.com/?d=8TK8CV7F
  179. الاستدراك على المعاجم العربیة http://www.megaupload.com/?d=E31MPPKO
  180. التكملة للمعاجم العربیة من الألفاظ الفارسیة http://www.megaupload.com/?d=F46RGO8H
  181. الصحاح http://www.megaupload.com/?d=ND950YNP
  182. المعجم الإسلامی http://www.megaupload.com/?d=OUDJB56C
  183. المعجم العربی بین الماضی و الحاضر http://www.megaupload.com/?d=4J21AF79
  184. المعجم المفصل فى المذكر والمؤنث http://www.megaupload.com/?d=5L7NARP8
  185. المعجم الوافى فى ادوات النحو العربى http://www.megaupload.com/?d=WLK9WUWO
  186. المعجم الوجیز مجمع اللغة العربیة http://www.megaupload.com/?d=AX87KKKB
  187. المعجم الوسیط http://www.megaupload.com/?d=D32A8N4V
  188. تاج العروس من جواهر القاموس http://www.megaupload.com/?d=N4LYRPE0
  189. تاج اللغة وصحاح العربیة http://www.megaupload.com/?d=5GRY3JVG
  190. دراسات فی المعجم العربى http://www.megaupload.com/?d=FI6GRU2O
  191. قاموس المصطلحات فی الحضارة الإسلامیة http://www.megaupload.com/?d=0Y8IWQA4
  192. قاموس رد العامی للفصیح http://www.megaupload.com/?d=H24PPJON
  193. كلمات القرآن التی نستعملها http://www.megaupload.com/?d=V9GONIST
  194. كناشة النوادر http://www.megaupload.com/?d=WUSS9IJL
  195. لسان العرب http://www.megaupload.com/?d=OH3N0J9K
  196. متى یتكلم العلم العربیة http://www.megaupload.com/?d=TNSSTY1G
  197. معجم أعلام المورد http://www.megaupload.com/?d=L34NWZ20
  198. معجم الأخطاء الشائعة http://www.megaupload.com/?d=GFFAHXDS
  199. معجم الالقاب والاسماء المستعارة فى التاریخ العربى والاسلامى http://www.megaupload.com/?d=HGP0K3H0_
  200. معجم ألفاظ القرآن الكریم http://www.megaupload.com/?d=T01ANWC3
  201. معجم الكیمیاء والصیدلة الصادر من مجمع اللغة العربیة http://www.megaupload.com/?d=KA7FNACW
  202. معجم المصطلحات والالقاب التاریخیة http://www.megaupload.com/?d=D3VGC3B2
  203. معجم الهیدرولوجیا http://www.megaupload.com/?d=728R0BPR
  204. معجم فصاح العامیة http://www.megaupload.com/?d=6KH2PVST
  205. معجم قواعد اللغة العربیة فى جداول ولوحات http://www.megaupload.com/?d=E1BQNJFJ

  + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ و ساعت 11:50 |
 • إبراهیم ناجی .. وقصیدة وطنیة مجهولة
 • من فضائل العرب فی الشعر الجاهلی doc
 • اللاشعر فی السنوات الثلاث الأخیرة - دراسة نقدیة pdf
 • البنیة الدرامیة فی شعر أمل دنقل doc
 • بلوغ الأرب فی شرح قصیدة السموأل وهی من كلام العرب doc
 • البخل فی الشعر العربی القدیم doc
 • شعر ابن وهبون أبی محمد عبد الجلیل بن وهبون المرسی doc
 • رواة دیوان ابن الرومی doc
 • ثورة 36-1939 فی الشعر الفلسطینی doc
 • أسلوب الاستفهام فی شعر محمود درویش (دراسة نحویة) pdf
 • العلاقة بین مقولات عبد القاهر النقدیة والبلاغیة وشعر الطائیین pdf
 • الدامغة قصیدة الحسن بن أحمد الهمدانی ـــ قرأها وحققها مقبل التام عامر الأحمدی
 • عبد العلیم القبانی
 • مشهد الحیوان فی القصیدة الجاهلیة - د.حسین جمعة
 • تدوین الحروب فی الشعر الجاهلی - د.عبد الله محمود حسین
 • ظاهرة الانتماء فی القصیدة الجاهلیة - د. حسین جمعة
 • دیوان ابن أحمر ومصادر شعره - محمد محیی الدین مینو
 • مسابقة شعریة فی الأندلس القرن 6 الهجری 12 المیلادی - فاضل السباعی‏
 • مراثی الطیر والحیوان فی الشعر العربی - محمد خیر الشیخ موسى
 • ملحمة الراعی النمیری قصیدة الرفض والاحتجاج - د. مخیمر صالح
 • وحدة البیت فی النقد العربی القدیم - د.خلیل الموسى
 • الشعر الجاهلی وقضایا المجتمع العربی القدیم ـــ محمد نبیل طریفی‏
 • حافظ الشیرازی والتراث العربی أسرار الإبداع فی شاعریته - د.عبد الكریم الیافی
 • رحلة امرئ القیس إلى القسطنطینیة بین الواقع والخیال - د. حسین سلمان جمعة
 • ابن قتیبة فی مقدمة كتابه الشعر والشعراء ـــ عیسى فتوح‏
 • البعد المكانی فی صور ذی الرمة الفنیة ـــ أسامة سلمان اختیار
 • وحشیات أبی تمام – دراسة : محمد كمال
 • بیرم التونسی
 • الأسطورة فی الشعر والفكر - د. محمد عبد الرحمن
 • تطور الخطاب الثقافی فی رؤیة الشاعر الإسلامی فی فلسطین rar
 • تساؤلات النص الشعری - دراسة تحلیلیة أسلوبیة rar
 • موضوعات الصورة الشعریة فی شعر طرفة بن العبد rar
 • ظاهرة العذل فی شعر حاتم الطائی rar
 • الغزو المغولی وأثره فی الشعر العربی rar
 • الشعر فی بلاط عمر بن عبد العزیز pdf
 • الدكتور جاسر أبو صفیة و قصیدة بانت سعاد rar
 • الدیوان الدمشقی شعر نظم فی دمشق قدیماً وحدیثاً ـــ عبد اللطیف أرناؤوط
 • نجد ومفاتنه الشعریة - د.عبد الكریم الیافی
 • دیوان أبی محجن الثقفی ملاحظات واستدراكات - محمد محی الدین مینو
 • شعر أبی الطمحان القینی بین جمعین - یاسین محمد الفاخوری
 • وحدة القصیدة فی نقد القرطاجنی - خلیل الموسى
 • من شعر الشیخ السید عبد الحمید الزهروی 1288-1334ه = 1871-1916م - جمعها وقدم لها: عبد الإله نبهان
 • القبیلة فی شعر بشر بن أبی خازم الأسدی ـــ عادل الفریجات‏
 • المقامات الأندلسیة - هـ. نیمه - ت: إبراهیم یحیى الشهابی
 • الشعر الحدیث والتراث - فاطمة عصام صبری‏
 • بحثاً عن رؤیة كونیة فی شعر أبی تمام - د. فهد عكام‏
 • تفسیر أرجوزة أبی نواس فی تقریظ الفضل بن الربیع (الطبعة الثانیة 1400ه-1979م) - لطیفة الشهابی
 • طرفة بن العبد البكری الشاعر القتیل - دریة الخطیب و لطفی الصقال
 • شعر الحكم والأمثال فی الدیوان العربی : إیضاح ودفاع - د. شكری فیصل
 • الأبعاد الشعریة واللغویة والفلسفیة لرسالة الغفران دراسة تحلیلیة فی ضوء علم اللسان الحدیث ـــ مازن بن عوض الوعر
 • نظریة العرب فی الشعریات حتى القرن السادس الهجری - محی الدین صبحی
 • مأساة شاعر ملك المعتمد بن عباد - عیسى فتوح
 • وحدة القصیدة فی ( عیار الشعر ) - خلیل الموسى
 • نحو معالجة جدیدة للصورة الشعریة - أنماط الصورة فی شعر أبی تمام ـــ د. فهد عكام
 • استدراك على دیوان (( دیك الجن )) ـــ خیر الدین شمسی باشا‏
 • دیوان دیك الجن الحمصی بین الضیاع والتضییع ـــ مظهر الحجی‏
 • فارس الأندلس العربی أبو الولید بن فتخون مع اللیل ومأثرته فی البطولة ـــ نذیر الحسامی
 • الخصائص اللغویة والنحویة فی شعر الصعالیك ـــ شوقی المعری‏
 • الشعر والسلطة فی العصر المملوكی - د. یاسین الأیوبی‏
 • بحث عن ذاتیة الشاعر الجاهلی - راوی بوجوفتش المستشرق الیوغسلافی‏
 • التراث العربی فی الشعر - وداد سكاكینی‏
 • الجن وأحوالهم فی الشعر الجاهلی - عبد الغنی زیتونی
 • دیك الجن الحمصی - عبد السلام بن رغبان‏
 • غزلیات صفی الدین الحلی من خلال صور الغزل فی تراث الشعر العربی ـــ ممدوح السكاف
 • أشعار لـ دیك الجن لم تنشر ونظرة عجلى فی دیوانه وما كتب حوله ـــ مصباح غلاونجی
 • أشعار العامریین الجاهلیین جمعها ووثقها الدكتور عبد الكریم یعقوب ـــ عادل الفریجات
 • الرؤیة الحالمة .. والتصور البدیل تأبط شرا مثالا ـــ د.عبد الرحمن عبد الرحیم
 • مقصورة الأسعر الجعفی وواحدته - مقبل التام - عامر الأحمدی
 • التفاعل بین الحیاة والفن وتأثیره فی الشعر العباسی ـــ د. أحمد دهمان‏ ‏
 • المجتمع و المرأة فـی شعر أبی العلاء المعری ـــجمانه طه
 • قراءة فی بنیة القصیدة المدحیة ـــ د. رجاء محمد عودة
 • طرفة بن العبد بین الانتماء والاغتراب فی نصه الشعری ـــ د. محمود ‏عبد الله الجادر
 • المستدرك على شعر خفاف بن ندبة السلمی ـــ د. أحمد ‏سید محمد عمار
 • المتنبی والموقـف الصعب ـــ محمد كمال
 • قراءة فی لامیات الأمم لامیة العرب ، لامیة العجم ، لامیة الیهود ، لامیة الهنود ، لامیة الممالیك ، اللامیة الأمویة ـــ د. محمود الربداوی‏
 • التحامق فی الشعر المملوكی ـــ الدكتور محمد عبد القادر شقر‏
 • مفهوم الأمة فـی الشعر الإسلامی والأموی ـــ د. محمود كحیل
 • جذور ( جینالوجیا ) الشعر الجاهلی دراسة فی نقد النقد - د. محمد بلوحی
 • التعالق النصی فی الخطاب الشعری مقاربة نقدیة فی المرجعیة الثقافیة للقصیدة المملوكیة ـــ د.یوسف إسماعیل
 • نظرات فی شعر كمال الدین بن العدیم ـــ محمد كمال‏
 • المكونات الفكریة والوجدانیة لقصیدة ابن النقیب الحسینی فی الغناء والمغنین - د. راتب سكر
 • عناصر التخییل فی الشعر العربی أبو العتاهیة نموذجاً ـــ د. میسون شوا
 • إبراهیم بن هرمة خاتمة الشعراء القدماء وبدایة المحدثین ـــ د. أحمد علی دهمان
 • الغول والصعلوك تأبط شرا نموذجا شعریا ـــ د. شریف بشیر أحمد‏
 • قراءة فی دالیة حمید بن ثور ـــ د. بتول حاج أحمد‏
 • توظیف الأسطورة فی الشعر الجاهلی ـــ د. وهب رومیة‏
 • صاحب الزنج علی بن محمد و محاولة فی جمع شعره ـــ جورج عیسى
 • العنب المر دراسة فی جدلیة العلاقة بین الطبیعة و المرأة فی شعر ابن الرومی ـــ د.محمد عبد القادر أشقر
 • التفاعل بین الحیاة والفن ، وتأثیره فی الشعر العباسی ( رؤیة نقدیة ) ـــ د. أحمد دهمان
 • ظاهرة التردید فی شعر أبی تمام دراسة إیقاعیة جمالیة ـــ رشید شعلال ‏pdf
 • الكتابة العربیة وفن الشعر والتأریخ الشعری فی ما وراء النهر ـــ د. شاه رستم غیاث شاه موساروف
 • قراءة نقدیة فی حجازیات الشریف الرضی - لیلة السفح نموذجا ـــ نادر عبد الكریم حقانی
 • بكاء القیروان فـی الشعر المغربی القدیم ــــ د. سعد بوفلاقة‏
 • المرأة بین التجربة الموضوعیة و التجربة الفنیة فی شعر زهیر بن أبی سلمى - د. محمود عبد الله الجادر
 • علوة الحلبیة وظاهرة الطیف عند البحتری ـــ محمد كمال‏
 • اللغة والحرفة فی شعر كشاجم - د.مسعود بوبو‏
 • الجرأة والتهجم على الخالق جل وعلا عند شعراء الحداثة
 • رحلة المؤنث فی وجدان الشعر العربی - عبد النور إدریس
 • الكتابة الشعریة النسائیة - جمیل حمداوی
 • مثبتشعر المدیح النبوی فی الأدب العربی - الدكتور جمیل حمداوی
 • مثبتروابط مهمة حول المعلقات
 • الشعر بین دهشة الشعر الجاهلیّ والإبداع الحدیث
 • دراسة حول معلقة لبید بن ربیعة
 • من أجمل ما نظم فی مدیح رسول الله صلى الله علیه وسلم - ناصر الفراعنة
 • دواوین وقصائد من أعمال الشاعر یحیى سماوی
 • فی المائة العاشرة ضیعت الشعراء ما لبنه الخلیل ! - نضیر الخزرجی
 • الحداثة الشعریة هذیان وقفز بهلوانی - الشاعر المغربی عبد الرحمن عبد الوافی
 • مقاییس جودة الشعر فی النقد العربی القدیم
 • معلقة عمرو بن كلثوم - دراسة وتحلیل - pdf
 • المتكلم / الذات فی شعر فوزیة أبو خالد pdf
 • النص وإشكالیة المعنى بین الشاعر والقارئ قراءة فی تجربة شاعر معاصر pdf
 • شعر القاضی الجرجانی فی ضوء فكره النقدی
 • شعر أهل الحدیث zip
 • الموضوع الإسبانی فی الشعر المغربی المعاصر
 • مرقاب خفی / الجدل الشعری والإیحائیة المستترة
 • زوجة الشاعر
 • لا .. یا أدونیس !
 • الغزو المغولی وأثره فی الشعر العربی - pdf
 • ظواهر من التمرد فی نماذج من شعر العصر العباسی الأول - pdf
 • ظاهرة العذل فی شعر حاتم الطائی - pdf
 • شعریة القوس pdf
 • زیادة بن زید العذری وما تبقى من شعره pdf
 • مقدمات الشعراء الإحیائیین لدواوینهم فی الربع الأول من القرن العشرین : دراسة نقدیة pdf
 • اشتیار العسل عند الشعراء الهذلیین ( قراءة فی سیاقاته ودلالاته الشعریة ) pdf
 • المفاضلة بین الشعر والنثر فی التراث النقدی الأندلسی pdf
 • المتوقع واللامتوقع فی شعر محمود درویش : دراسة فی جمالیة التلقی pdf
 • بلال بن جریر وما تبقى من شعره pdf
 • شعر القاضی الجرجانی فی ضوء فكره النقدی pdf
 • موضوعات الصورة الشعریة فی شعر طرفة بن العبد pdf
 • إضاءة فی الدرس الأدبی : بائیة ذی الرمة نموذجا - pdf
 • فی ذكرى بدر شاكر السیاب
 • من هم الشعراء ؟؟
 • ثنائیة الموت والحیاة فی شعر أبی فراس الحمدانی 320 ـ 375هـ ـ 932 ـ 968م ـــ د. أحمد فوزی الهیب
 • الحكمة وتطورها فی شعر أبی تمام (عرض وتحلیل) ـــ د.هاشم صالح مناع‏
 • التشكیل اللغوی فی شعر الأمیر عبد القادر الجزائری ـــ د. وهب رومیة‏
 • العاذلة فی شعر الجاهلیة وصدر الإسلام دراسة فی التشكیل الفنی ـــ د. محمد فؤاد نعناع
 • شعر الحمانی نباته بن عبد الله ت 225هـ ـــ جمع وتحقیق : عبد العزیز إبراهیم
 • المؤثرات البیئیة والشخصیة فی شعر ابن الرومی ـــ د.محمد عبد القادر أشقر
 • المجون فی شعر بشار بن برد دوافعه وأبعاده ـــ د. أحمد علی محمد‏
 • ذم الخطأ فی الشعر ـــ د.غازی مختار طلیمات
 • شعراء قتلهم شعرهم ـــ د. إحسان النص
 • شعر الشریف السبتی ( ـ 760هـ) ـــ محمد هیثم غرة‏
 • المدیح النبوی الأندلسی بین لسان الدین وابن جابر ـــ د. أحمد فوزی الهیب‏
 • الأحنف العكبری : شاعر المكدین والمتسولین ـــ أحمد الحسین‏
 • صورة الناقة فی النص الجاهلی ـــ د.عبد العالی بشیر
 • وظیفة الشعر فی النقد العربی القدیم ـــ د. ولید إبراهیم قصاب
 • مفهوم النظم العربی والشعریة ـــ د.أحمد علی محمد
 • جمالیات النص المفتوح فی قصیدة المتنبی ـــ د.خلیل الموسى
 • شاعر من الأدب العربی فی العهد العثمانی فی القرن السابع عشر ابن معصوم ـــ د.محمد مسعود إركین
 • شعراء وذئاب ـــ د. ثائر زین الدین‏
 • مقتطفات من حیاة الشاعر مجنون بنی عامر ـــ د.أحمد محمود حصری‏
 • الإبداع فی جمالیات عمر أبو ریشة ـــ عصام حلبی‏
 • حلب فی شعر شعرائها زمن الأیوبیین ـــ د.أحمد فوزی الهیب‏
 • صورة القوة والإرادة فی شعر المتنبی ـــ أ.د.حسین جمعة‏
 • الشعر القدیم ونقد السلطة ـــ د.فاطمة عبد الفتاح الزعبی
 • قراءة جدیدة لمعلقة لبید ـــ د. نذیر العظمة
 • مكة و تجلیات المكان فی الشعر العربی ـــ د. ولید مشوح
 • شعر مرة بن محكان : جمع وتحقیق وشرح ودراسة ـــ د. عدنان محمود عبیدات
 • تعدد الأغراض من مقاییس المفاضلة بین الشعراء فی النقد القدیم pdf
 • مستویات الصورة الفنیة فی شعر ابن خاتمة الأنصاری pdf
 • العمق الثقافی فی أنشودة المطر
 • لغة العیون فی الشعر العربی
 • الأدب هل أضحى غریباً
 • المفارقة فی الشعر العراقی الحدیث
 • جدلیة الرفض والانتماء فی شعر عبدالمنعم الرفاعی
 • الشعرالحدیث ومشكلة التلقی
 • الزمن والرفض فی تجربة السیاب الشعریة
 • أبن زیدون . . . شاعر رومانسی من الأندلس
 • رحلةٌ من داحسَ إلى الغبراء - محمد الفقیر
 • تحیة للكرامة فی یوم الكرامة - د. سمیح إسماعیل
 • تحقیق التراث الشعری الأردنی
 • قضیة محدودیة المعجم النزاری ( دراسة لسانیة إحصائیة )
 • الوصف فی شعر البحتری بین الواقع والخیال
 • حول الغموض فی الشعر العربی الحدیث - عمران عزالدین أحمد
 • التحقق من آراء المستشرق البریطانی مارجولیوث فی اللغة العربیة والشعر الجاهلی - د.خالد یونس خالد
 • عبدالله الخمیس : قصیدة النثر هی البنت غیر الشرعیة للشعر
 • دیوان رؤبة الجزء الثانی والثالث ( مجمع اللغة العربیة )
 • ندوة الشاعر علی الجارم ( مجمع اللغة العربیة )
 • قضایا الشعر المعاصر قصیدة النثر ( مجمع اللغة العربیة )
 • الشعر خارج النظم الشعر داخل اللغة
 • المتنبی والمرأة
 • شعرنا القدیم والنقد الحدیث
 • الشعراء الصعالیك
 • أشجان وأحزان شاعر - قراءة فی دیوان ( صَبا من الأردنّ ) ...
 • مقاربة نقدیة لقصیدة نازك الملائكة ( الزائر الذی لم یجئ )
 • المنظومات وآفاق تمثل الروح العلمیة فی الشعر القدیم
 • الصورة الفنیة لحقول التراجیدی فی الشعر الجاهلی ، وأصول المثل الجمالیة doc
 • مقدمة القصیدة الجاهلیة عند حسان بن ثابت ( رضی الله عنه ) doc
 • الشعر فی كتاب الأمثال الظاهرة المنسوب إلى الماوردی - د. مصطفى حسین عنایة
 • أثر الصحراء فی نشأة الشعر العربی وتطوره حتى العصر العباسی الثانی
 • إیقاع اللون الأبیض فی شعر بشر بن أبی خازم الأسدی pdf
 • الدعوة إلى مكارم الأخلاق فی الشعر السعودی pdf
 • التجربة الشعریة بین الصدق الفنی وصدق الواقع pdf
 • شعر ابن ماء السماء القرطبی أبی بكر عبادة بن عبد الله بن محمد (422هـ) doc
 • الشعر والغموض ولغة المجاز pdf
 • القیم التربویة والاجتماعیة فی أناشید المهد عند العرب pdf
 • ظاهرة التكرار فی شعر أبی القاسم الشابی ( دراسة أسلوبیة ) doc
 • شعر ابن الملح أبی بكر محمد بن إسحاق اللخمی 500هـ pdf
 • ابن الرومی عند نقاد المغرب والأندلس doc
 • قراءة فی كتاب ( الشعریة العربیة ) لأدنویس - د. جمیل الحمداوی
 • الحركة الشعریة فی المنطقة الشرقیة بالمغرب الأقصى - د. جمیل الحمداوی
 • الأدلة القرآنیة فی الشعر الحسینی - نضیر الخزرجی
 • الموال فی ولادته وتطوره - نضیر الخزرجی
 • مفهوم الشعر وماهیته - منیر مزید
 • تلقی الشعر عند العرب - د. محمد بنلحسن
 • معالم الشعر العربی فی القرن الأول الهجری - نضیر الخزرجی
 • العرب یصنفون معارفهم بالشعر - د.عادل الفریجات‏
 • مصادر شعر عوف بن عطیة بن الخرع - د. إسلم بن السبتی
 • شعر المكدین - محیی الدین حمدی‏
 • نقد الشعر فی أهم مصادره ـــ محمود فاخوری
 • التشبیه الدائری فی الشعر الأموی وموازنته بالشعر الجاهلی - د. إسماعیل أحمد العالم
 • الكتاب الصغیر شعر نافع بن نفیع الفقعسی الأسدی ـــ جمعه وشرح‏ وحققه: د. محمد علی دقة
 • الشعر الأندلسی فی طلائع الدراسات العربیة عن الأندلس (تواریخ الأدب العربی) ـــ د.أحمد عبد القادر صلاحیة‏
 • أصول صناعة الشعر عند المعری بین الطبع والإلهام ـــ د. وحید كبابه‏
 • أنا سكان السفینة - نظریة الشعر فی النقد العربی القدیم ـــ حسین الجمعة‏
 • المقدمة الطللیة بین الاستجابة النفسیة والتقلید الفنی ـــ د. بوجمعة بو بعیو‏
 • الصورة الشعریة عند یحیى الغزال ـــ د. محسن اسماعیل محمد‏
 • الشعر الأندلسی فی تواریخ الأدب العربی ـــ د. أحمد عبد القادر صلاحیة
 • الضرورة الشعریة ومفهوم الانزیاح ـــ أحمد محمد ویس‏
 • التیار الخلقی فی وظیفة الشعر عند العرب ( العصر الجاهلی ) ـــ د. ولید قصاب
 • الى شاعرتی الجمیلة ! ( عن علاقة السیاب بالحزب الشیوعی )
 • + درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ و ساعت 11:36 |